Вицове

Звъни се във фирма за ремонт на офис техника: – Добър ден, принтерът ми започна да печата некачествено! – Вероятно трябва да се почисти. Това ще ви струва 50 лв. Но бихте могли да прочетете инструкцията и сам да си го почистите. Клиентът, удивен от тази откровенност пита: – А, вашият шеф знае ли, че по този начин губите пари? – Ами всъщност ние получаваме доста повече работа, когато нашите клиенти първоначално се опитат сами да ремонтират нещо…

Интересно

Кога рутерът не достига максималната скорост?
1) Стандарт. Много е важно дали се свързвате жично или безжично с рутера. При безжично свързване се намесват мн=>
Защо рутерът „забива” и спира да работи?
1) Прегряване. Когато пипнете рутера, той не трябва да пари, а само да е леко топъл. Уверете се, че вентилационни=>
Ако компютърът ухае неприятно
Лошата миризма може да е признак за сериозни проблеми, но може да бъде и нещо съвсем семпло. Има няколко възм=>
Как да намалим умората на очите при седене пред монитора.
Дългият престой пред монитора има доста сериозно отражение върху очите. То дори си има медицинско име – Compu=>

 

ДОГОВОР за достъп до интернет

 

Днес, ___________г., се сключи настоящият договор между:

 

1. /_____________________________________                МОЛ: ____________________________

Ид. №:: ________________, ДДС №:                      ЕГН: __________

Адрес: /_________, _________________                         e-mail: __________, ____________

                                                              

2. “ССИ” ЕООД, гр.Варна, ул.Воден 5,  Ид.ном.:204280623, Ид.ном.ДДС: BG204280623,

ф.д 72/2004г, представлявано от Цветелина Белова – управител, наричан по-долу  ДОСТАВЧИК.

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА :

1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на АБОНАТА право на достъп до специализиран Интернет - сървър и съпровождащите услуги за срока на действие на настоящия договор. Достъпът до услугите се извършва  чрез компютър и одобрени от КПД крайни устройства (рутери), собственост на абоната. АБОНАТЪТ получава право за използване на следнaта услуга:

 Достъп до ИНТЕРНЕТ за ползване на разширен набор услуги – e-mail, www, ftp, Tеlnet, News, Ping, Flinger, IRC, ICQ и други, с параметри съгласно тарифен план, негарантиран.

2.  ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва условията, посочени в раздели  “ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА“ и “ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ“. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да изисква спазване на задълженията от АБОНАТА, посочени в съответните раздели.

3.   ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не дължи неустойки за пълно или частично  нарушение на работоспособността на техническите средства, предизвикани от дейността на други оператори,  държавни регулационни актове, форсмажорни обстоятелства, НЕК, Енерго-Про, или БТК.

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява чрез PPPoe протокол, достъп на АБОНАТА до интернет до 10 работни дни след заплащане на дължимите суми от страна на АБОНАТА. Достъпът до интернет, съгласно избрания тарифен план, се осъществява към едно устройство (компютър или рутер). На АБОНАТА се предоставя за ползване през периода на договора 1бр. IP адрес – реален, статичен.

2. При първоначална инсталация, ДОСТАВЧИКЪТ настройва без допълнително заплащане мрежовите параметри на компютъра или рутера, необходими за ползване на услугата.  ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за ползвания от клиента софтуер и за неуредени финансови взаимоотношения между АБОНАТА и  производителя на софтуера.

3. При заявка от АБОНАТА ДОСТАВЧИКЪТ инсталира, срещу допълнително заплащане, софтуерни и хардуерни продукти при АБОНАТА, като при това не носи отговорност за неуредени отношения между АБОНАТА и производителя на софтуера.

4. ДОСТАВЧИКЪТ или негов оторизиран представител се задължава да инструктира АБОНАТА за използване на услугите, предмет на този договор, както и да осигурява телефонна поддръжка при възникване на проблеми при използване на услугите.

5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да пази тайна кореспонденцията на АБОНАТА и да не предоставя индентифицираща АБОНАТА информация на трети лица .

6. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведомява АБОНАТА за профилактични и други поддържащи мероприятия, като поставя съобщение за това на интернет страницата си.

7. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури 24-часова телефонна поддръжка за консултации и подаване на сигнали за повреди.

8. ДОСТАВЧИКЪТ има право да ограничи достъпа на АБОНАТА до своята мрежа, при условие че АБОНАТЪТ не изплати дължимата такса  до 2-ро (второ) число на месеца, за който се отнася.

9. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да ограничи обслужването на АБОНАТА, при условие че той нарушава грубо етиката на поведение в Интернет или гражданските права на трети лица по време на използването на услугите, предмет на настоящия договор.

10. ДОСТАВЧИКЪТ има право да ограничи  обслужването на АБОНАТА, ако той, чрез своите действия, постави в опасност цялостта и нормалното функциониране на техническите средства, собственост на ДОСТАВЧИКА или други лица и организации, или ако това се изиска от държавен орган.

11.  ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати  обслужването на АБОНАТА при неплащане на 2 поредни месечни такси с изключение на случаите по. т.III.8

12. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за софтуерната и хардуерна неизправност на техническите средства (компютри, рутери, суичове и др.) на АБОНАТА. В случай на повикване на екип за установяване на такава неизправност, АБОНАТЪТ дължи на ДОСТАВЧИКА заплащане на допълнителна услуга „НЕОСНОВАТЕЛНО ПОВИКВАНЕ НА ЕКИП”.

13. ДОСТАВЧИКЪТ няма право да: използва лични данни на АБОНАТА (ЕГН) за цели различни от събиране на задължения по съдебен ред, да изпраща непожелани повиквания и съобщения.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

 1. АБОНАТЪТ  се задължава да заплаща в срок предвидените в настоящия договор суми.
 2. АБОНАТЪТ  носи пълна отговорност за разпространяваната от него информация и своите действия в Интернет, в съответствие с действащото законодателство и етични норми.
 3. АБОНАТЪТ се задължава да осигури за своя сметка изправни устройства (компютър или рутер), към които ДОСТАВЧИКЪТ да изгради свързаност. В случай на такава неизправност АБОНАТЪТ не се освобождава от задължението да заплаща месечната си такса, а ДОСТАВЧИКЪТ не дължи обезщетение по т.III.5.
 4. АБОНАТЪТ  се задължава да уведомява своевременно ДОСТАВЧИКА при промяна на адреса или телефонния номер за контакти.
 5. При неизправност на техническитe средства на ДОСТАВЧИКА (изкл. т.I.3), водеща до частична или пълна невъзможност за ползване договорените услуги, АБОНАТЪТ има право да получи неустойка за пропуснатото време, в случай че след подаване на сигнала за неизправност повредата не е отстранена в рамките на 48 часа, но не повече от една месечна такса.
 6. АБОНАТЪТ  няма право да препродава получените услуги, съгласно този договор, освен ако не е изрично упоменато в допълнителното споразумение.
 7. АБОНАТЪТ има право да прекрати временно достъпа си до ИНТЕРНЕТ до 2 календарни месеца, без да дължи месечни такси и инсталационни такси, като уведоми за това писмено или по e-mail ДОСТАВЧИКА до 30-то число на предходния месец.
 8. АБОНАТЪТ няма право да променя текущия си акаунт за периода на настоящия договор. 
 9. АБОНАТЪТ не се освобождава от задължението си да заплаща месечна такса в случай на прекъсване по т.II.8 или т.III.3.
 10. АБОНАТЪТ има право по всяко време да подпише с ДОСТАВЧИКА нов договор, който автоматично прекратява действието на настоящия.
 11. АБОНАТЪТ може да заплаща месечните си такси в офиса на ДОСТАВЧИКА на адрес ул. Воден 5 гр. Варна. АБОНАТЪТ може да заплаща месечните си такси и: по банков път, чрез системата за разплащане epay/easypay, чрез виртуален пос терминал на www.ssi.bg/store, като в тези случаи таксите за преводите са за сметка за АБОНАТА.

 

ІV.     ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 1. Дължимите от АБОНАТА суми се заплащат съгласно ТАРИФЕН ПЛАН. При подписването на настоящия договор за срок от 12 месеца се заплащат първата и последната месечна такса.
 2. АБОНАТЪТ заплаща следващите месечни такси  до 1-во число на  месецa, за който се отнасят.
 3. При предсрочно прекратяване по желание на клиента на едногодишен договор платената за последния месец такса остава за доставчика като неустойка за прекратяването .

 

V .  ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Договорът влиза в сила от ___________ и е валиден за ___________ месец(а). След изтичане на срока договорът става безсрочен и може да бъде прекратен по желание на всяка от страните от следващия календарен месец.
 2. За неуредените в договора права, задължения и условия в сила влизат действащите в страната нормативни актове.

3.  ДОСТАВЧИКЪТ няма право да прави едностранно изменение на настоящия договор.

 

ТАРИФЕН ПЛАН НА УСЛУГАТА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

1. Начална дата на влизане в сила на договора: ___________

2. Крайна дата на договора:                               ___________

3. Инсталационна такса:                                     __________________

4. Ед. цена  за 1 календарен месец:                    __________________ лв

5. Ед. цена за 1 ден:                                          __________________

6. Негарантирана скорост до:                              __________________

7. Адрес, до който е предоставена услугата:        ___________ ,  

8. Име на потребителя: ____________, парола: ­­­*, номер за epay/easypay: ____________

9. Неустойка при прекратяване:                          Платената за последния месец такса или инсталационна такса не се възстановяват на АБОНАТА при прекратяване на договора.

10. Неустойка при липса на услуга:                    При невъзстановена услуга за повече от 48ч след подаване на сигнал за авария, ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка, равна на месечната такса, разделена на броя календарни дни от месеца, умножени по броя на дните, в които услугата не е била предоставена, но не повече от една месечна такса. Сумата се приспада от следващата месечна такса.

11. Контакти за Aбоната: /_____________________________________ , тел. __________, e-mail: __________

12. Kонтакти за Дoставчика за повреди: гр. Варна ул.Воден 5 /052 600500, 612650, 0896 600500

 

ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБРАНИЯ ТАРИФЕН ПЛАН

1. Допълнителен IP адрес:                          5.00 лв

2. Настройка на вътрешна мрежа:             36.00 лв за всеки започнат час

3. Прекарване на допълнителен кабел:       2.40 лв за 1 метър (с вкл.кабел UTP cat 5e)

4. Прекарване на кабелен канал до 30мм:   5.00 лв за 1 метър

5. Поставяне на куплунг RJ45:                    2.00 лв за 1 бр (с вкл.куплунг RJ45 cat 5)

6. Настройка на допълнителен рутер:        18.00 лв за 1 бр

7. Монтаж и настройка на LAN карта:        10.00 лв за 1 бр

8. Неоснователно повикване на екип:       20.00 лв за гр. Варна, 36.00 лв за област Варна

* Вложените стоки се заплащат допълнително, съгласно действащите ценови листи.